SUOMEN MÖLKKYLIITTO RY:N SÄÄNNÖT

Hyväksytty kevätkonventissa 31.5.2020

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Mölkkyliitto ry ja sen kotipaikka on Lahti, Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja pitää vireillä harrastusta Mölkky-peliin sekä määrätietoiseen toimintaan Mölkky-pelin tunnetuksi tekemiseksi Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– järjestää itse tai antaa oikeuden jäsenjärjestöilleen järjestää viralliset SM- (suomenmestaruus)kilpailut
– tekee jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella Suomen Mölkkyliiton tarkoitusta palvelevaa tiedotus- ja valistustyötä
– järjestää Mölkky-peliin liittyviä kursseja, kokous-, luento-, seminaari- ja keskustelutilaisuuksia, juhlia, tapahtumia, kilpailuja ja sarjapelitoimintaa sekä leiri-, retkeily- ja virkistystoimintaa
– laatii näiden sääntöjen määräämin tavoin Mölkky-kilpailuissa ja liiton muussa kilpailutoiminnassa noudatettavat säännöt sekä valvoo niiden noudattamista
– nimeää jäsentensä esityksistä Mölkky Hall of Fame -jäsenet edustaa jäseniään kotimaassa
– edistää Mölkky-pelin avulla erityisesti nuorison kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa
– harjoittaa julkaisu-, neuvonta- ja muuta samanlaista toimintaa sekä toimii muillakin vastaavanlaisilla tavoilla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi

Toimintaansa varten yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä toimin­tansa tukemiseksi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, harjoittaa kioski-, kahvila- ja ravintolaliikettä, kustannustoimintaa, muistoesineiden myyntiä sekä toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asian edellyttämät luvat ja huolehtii tarvittavista vakuutuksista (asianomaisen luvan).

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kotimainen oikeuskelpoinen yhteisö tai yritys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä kotimainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä Mölkkykonventissa kutsua henkilö, joka on edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Mölkkykonventissa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenen voidaan katsoa eronneen, mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa vuoden ajan maksamatta.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Kotimaisilta varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syksyn Mölkkykonventti, ja kannatusjäseniltä perittävän maksujen suuruuden päättää hallitus. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Liiton hallinto
Liiton päättävät elimet ovat konventit ja hallitus. Konventeille kuuluvat muut säännöissä mainitut asiat ja hallitus on täytäntöönpaneva elin.

7. Yhdistyksen kokoukset
Ylintä päätösvaltaa Suomen Mölkkyliitossa käyttää kaksi vuosittaista Mölkkykonventtia. Kevään Mölkkykonventti pidetään tammi-toukokuussa ja syksyn Mölkkykonventti syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen Mölkkykonventti pidetään, kun Mölkkykonventti niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Mölkkykonventti on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Mölkkykonventtiin on jokaisella liiton jäsenyhteisöllä oikeus lähettää edustajia seuraavasti:

Rekisteröidyt yhdistykset 1 edustajaa jäsenmääränsä ensimmäistä 100 lukua kohden ja 1 edustaja kutakin alkavaa uutta 100 lukua kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa Muut jäsenet 1 edustajaa jäsenmääränsä ensimmäistä 100 lukua kohden ja 1 edustaja kutakin alkavaa uutta 100 lukua kohden, kuitenkin enintään 5 edustajaa Mölkkykonventissa on kullakin konventtiedustajalla yksi ääni.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä sekä kannattavilla jäsenillä on konventissa läsnäolo- ja puheoikeus. Mölkkykonventin päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee konventin puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Suomen Mölkkyliiton kokouksiin on mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli asiasta on päätetty konventissa. Jos kokouksiin on mahdollista osallistua edellä mainitulla tavalla, on siitä mainittava kokouskutsussa. Tarkemmista osallistumisen menettelytavoista määrätään konventissa.

8. Mölkkykonventtien koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava Mölkkykonventit koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen konventtia jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla. Muille jäsenille ilmoitetaan konventista liiton internet-sivuilla ja muissa sosiaalisen median kanavissa.

9. Mölkkykonventit
Kevään Mölkkykonventissa käsitellään seuraavat asiat:
1. konventin avaus
2. valitaan konventin puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan konventin laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään konventin työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut konventtikutsussa mainitut asiat.

Syksyn Mölkkykonventissa käsitellään seuraavat asiat:
1. konventin avaus
2. valitaan konventin puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan konventin laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään konventin työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. päätetään hallituksen jäsenmäärä
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
9. käsitellään muut konventtikutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian Mölkkykonventissa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää konventtikutsuun.

10. Hallitus
Suomen Mölkkyliiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syksyn Mölkkykonventissa valitut puheenjohtaja ja 4 – 8 varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan lisäksi kaksi varajäsentä, jotka kutsutaan aina paikalle. Varajäsen astuessaan poissaolevan hallituksen varsinaisen jäsenen tilalle tulee tuolloin myös äänioikeudellisiksi jäseniksi. Määritetään varajäsenien edustusjärjestys 1 ja 2. Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi on 2 kalenterivuotta, niin että puolet hallituksesta vaihtuu vuosittain. Ensimmäisellä kerralla arvotaan erovuorossa olevat. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä suoraan tai varajäsenillä täydennettynä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Hallituksen tehtävä
Johtaa toimintaa Mölkkykonventtien päätösten mukaisesti kutsua Mölkkykonventit koolle ja valmistella käsiteltäviksi tulevat asiat hyväksyä jäsenet huolehtia varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta ottaa palvelukseen tarvittavat toimi­henkilöt nimeää kilpailutoiminnan ylimpänä tuomaristona toimivan juryn ja määrittelee sen toimikauden edustaa yhdistystä hallitus nimeää jäsenyhteisöjen esityksistä Mölkky Hall of Fame -jäsenet hoitaa kaikki ne muut tehtävät, jotka hallitukselle näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan kuuluvat ja jotka Mölkkykonventti sille antaa.

12. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä voivat toimia oikeudellisina tai laillisina nimenkirjoittajina.

13. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevään Mölkkykonventtia. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevään Mölkkykonventtia hallitukselle.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä Mölkkykonventissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Konventtikutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän Mölkkykonventin määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.